Apartmán Tatralandia 336

                                  UBYTOVACÍ PORIADOK
                                


Úvodné ustanovenie
Apartmán Tatralandia 336 (ďalej len „apartmán“) je vo vlastníctve fyzických osôb.

Prevádzkovatelia apartmánu:
Branislav Paulen a Zuzana Paulenová
Holiday Village Tatralandia
Ráztocká 21, 03105 Liptovský Mikuláš
tel: +421904535225
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: apartmantatralandia.sk , apartmantatralandia.123u.sk 

II. Podmienky ubytovania

Nástup na ubytovanie (Checkin)
Na základe objednaného a zaplateného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať najskôr od 16:00 hodiny. Prevzatie kľúčov od chaty prebehne na recepcii Holiday Village Tatralandia (ďalej len „HVT“).

Ukončenie ubytovania (Checkout)
Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10:00 hodiny. Izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo hosť vynesie z chaty všetky svoje veci, odovzdá kľúč od chaty na recepcii HVT a oznámi odhlásenie z ubytovania.
Maximálny počet ubytovaných v apartmáne je 7 osôb.
Ubytovanie s domácimi zvieratami je prísne zakázané!

Prevádzkovateľ, alebo aj správca HVT si vyhradzuje právo udelenia jednorazovej pokuty vo výške 100,- EUR v prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia (ubytovania zvierat).
V celom objekte, ale aj v oplotenom areáli je prísny ZÁKAZ FAJČIŤ (vzhľadom nato, že sa jedná o drevodom). Miesto vyhradené na fajčenie (pri ohnisku na dvore).
Prevádzkovateľ, alebo aj správca HVT si vyhradzuje právo udelenia jednorazovej pokuty vo výške 100,- EUR v prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia.
V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
Na apartmáne môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom prevádzkovateľa chaty v čase od 8.00 do 22.00 hodiny.

III. Rezervácia
Nezáväzná rezervácia prebehne na základe zaslania e-mailu od zákazníka s minimálne uvedením termínu a počtu osôb pre ubytovanie (e-mailová adresa pre rezervácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo formou SMS na tel.č.+421904535225)

Prevádzkovateľ rezerváciu buď potvrdí, alebo nepotvrdí, následne zašle cenovú ponuku, prípadne bude po zákazníkovi požadovať dodatočné informácie k pobytu e-mailovou formou. Po odsúhlasení ponuky zákazníkom, prevádzkovateľ vyzve zákazníka k zaplateniu úhrady za ubytovanie zálohu vo výške 30% z celkovej ceny pobytu. Záväzná rezervácia prebehne až po zaplatení úhrady zálohy za pobytu. Rezervácia ubytovania urobená písomne, alebo telefonicky, ktorá bola prevádzkovateľom potvrdená a nebola zákazníkom včas uhradená, je považovaná za obojstranne zrušenú.

IV. Cena
Ceny sú uvedené v samostatnom cenníku a sú konečné.
Cena zahŕňa: prenájom chaty s príslušenstvom, dodávku elektrickej energie, teplej a studenej vody, posteľného prádla, parkovanie na vyhradenom mieste.
Cena nezahŕňa: poistenie, dopravu a stravovanie.
Prevádzkovateľ je povinný vyberať mimo cenníka za ubytovanie aj tzv. daň za ubytovanie (miestny poplatok pre mesto Liptovský Mikuláš), ktorá bude účtovaná samostatne a to vo výške 1,- EUR/osoba/noc na faktúre za ubytovanie.
V. Platobné podmienky
Záväzná rezervácia: Povinnosťou zákazníka je zaplatiť 30 % z ceny za ubytovanie do piatich dní po obdržaní potvrdenia (e-mail, SMS) zo strany prevádzkovateľa. Ak táto úhrada nebude zrealizovaná na bankový účet do piatich pracovných dní po elektronickom potvrdení, tak bude rezervácia automaticky stornovaná. V prípade, že zákazník v priebehu prenájmu svojvoľne zruší časť svojho prenájmu, musí o tom bezprostredne informovať prevádzkovateľa. Zákazník v tomto prípade nemá nárok na finančnú náhradu za nevyužitú časť pobytu.

VI. Storno podmienky (Zrušenie rezervácie)
Zákazník má právo kedykoľvek zrušiť rezerváciu ubytovania a to výhradne písomnou alebo elektronickou (e-mailovou) formou. Zrušenie nastáva dňom doručenia na adresu prevádzkovateľa alebo do e-mailovej schránky prevádzkovateľa apartmánu.
Ak zákazník zruší rezerváciu, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi nižšie uvedený storno poplatok z celkovej ceny ubytovania.
Výška storno poplatku je stanovená nasledovne:
pri zrušení od 14 – 11 dňa pred nástupom na pobyt 30% z ceny pobytu

pri zrušení od 10 – 0 dňa pred nástupom na pobyt 100% z ceny pobytu

Vyúčtovanie a vrátenie uhradenej sumy znížené o storno poplatok zašle prevádzkovateľ do 30-tich dní od nahlásenia zrušenia ubytovania.
V prípade nepredvídateľných okolností na strane prevádzkovateľa, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu a bezprostredne o tom informovať zákazníka. Zákazníkovi vzniká nárok na vrátenie zaplatenej zálohy alebo ponúknutie náhradného termínu zo strany prevádzkovateľa.

VII. Reklamácie
V prípade výhrad k dohodnutým podmienkam ubytovania, je hosť povinný svoje pripomienky ihneď písomne, alebo osobne oznámiť prevádzkovateľovi. Ak svoje pripomienky neoznámi bezprostredne, stráca nárok na neskoršie možné odškodnenie.
Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti apartmánu sa riadia podľa reklamačného poriadku.

IX. Poistenie
Cena za ubytovanie neobsahuje žiadne poistenia.
X. Práva a povinnosti hosťa
Účastníci ubytovania musia v deň nástupu dosiahnuť 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu byť ubytované len v sprievode zákonného zástupcu, prípadne inej sprievodnej osoby staršej ako 18 rokov.
Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v ubytovacích priestoroch.
Hosť má právo najmä:
•reklamovať prípadné nezhody a žiadať ich odstránenie, prípadne doplnenie,
•vyžadovať ubytovanie podľa potvrdenej ponuky,
•byť oboznámený so všetkými prípadnými zmenami v rozsahu, kvalite, termíne a cene objednaného ubytovania.

Hosť musí rešpektovať najmä tieto povinnosti:
•zaplatiť cenu za ubytovanie v určenom termíne,
•predložiť doklady požadované prevádzkovateľom (občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 428/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení),
•každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepcii úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
•dodržiavať ubytovacie podmienky,
•zaplatiť vzniknutú škodu spôsobenú účastníkmi ubytovania a im zverenými osobami,
•dodržiavať ZÁKAZ FAJČENIA podľa pokynov,
•nepremiestňovať zariadenie apartmánu bez súhlasu prevádzkovateľa,
•nevykonávať úpravy ani akékoľvek zásahy do elektrickej siete, alebo inej technologickej inštalácie,
•nepoužívať žiadne elektrické spotrebiče, okrem určených na osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič vlasov, masážny strojček a pod.),
•nevnášať do chaty/apartmánu športové náradie a predmety, na úschovu ktorých sú vyhradené priestory na recepcii, (okrem lyží)
•pred odchodom z chaty/apartmánu uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá a uzamknúť dvere,
•prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť na recepcii,
•riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a týmto ubytovacím poriadkom.
Za stratu kľúča od chaty + výmenu vložiek účtujeme 100,- €. V prípade poškodenia zariadenia je hosť povinný škodu uhradiť na mieste, prípadne škodu okamžite odstrániť. V prípade, že škodu neodstráni včas a tým zabráni pobytu ďalšiemu zákazníkovi, je povinný uhradiť plnú cenu ďalšieho pobytu a s tým spojené náklady. ( Vrátna kaucia 100€ )

Parkovisko je bezplatné a nie je strážené. Prevádzkovateľ nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Hostia môžu parkovať len na parkovisku, ktoré sa nachádza pred chatou/apartmánom. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute nenechávajte voľne položené osobné veci.
V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.
Klient súhlasí s tým, že do chaty/apartmánu počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, pripadne prevádzkovateľ chaty.
Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje miesto.

XI. Prechodné a záverečné ustanovenia
Podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.08.2016 a platia do doby, pokiaľ sa nestanoví inak.
Zákazník potvrdzuje uhradením celej ceny za ubytovanie, že sú mu tieto všeobecné podmienky známe, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady počas ubytovania, ktoré nemôže ovplyvniť, a ktoré vzniknú z dôvodu vyššej moci. Tieto podmienky majú platnosť ako pre priame ubytovanie tak aj pre ubytovanie sprostredkované treťou stranou. Hosť a prevádzkovateľ apartmánu sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má prevádzkovateľ apartmánu právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.