Apartmán Tatralandia 336 
                        
Branislav Paulen a Zuzana Paulenová
                             Holiday Village Tatralandia
                       Ráztocká 21, 03105 Liptovský Mikuláš

                               OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom chaty/apartmánu platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom internetovej stránky: www.apartmantatralandia.sk, alebo telefonicky na číslo: 0904535225, prípadne e-mailom na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii ubytovania  

Apartmán Tatralandia 336 (ďalej len „apartmán“ ).
 
Klient je oprávnený využívať rezervácie ubytovania len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovatelia apartmánu si vyhradzujú právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľov apartmánu. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre rezervácie ubytovania uskutočnené prostredníctvom internetovej stránky, telefónneho čísla a e-mailovej adresy uvedených v bode 1.1.

Rezerváciou ubytovania klient potvrdzuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

 
2. Rezervácia

2.1 Pri rezervácii má klient možnosť overiť si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v apartmáne podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum príchodu, dátum odchodu, počet osôb a pod.).

2.2 Pri rezervácii ubytovania po výbere všetkých  údajov  pre  začiatok a koniec pobytu,  počet osôb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje.

2.3 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.

 
3. Platobné podmienky

3.1 Úhradu za pobyt rezervovaný klientom je klient povinný zrealizovať zálohu pri rezervácii a zbytok do 14 dní pred pobytom.

3.2 Postup a činnosť prevádzkovateľov apartmánu vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta.

4. Storno podmienky

4.1 Akékoľvek zmeny uskutočnenej rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky po zadaní e-mailovej adresy klienta zadanej pri rezervácii a čísla rezervácie pridelenom a klientovi zaslanom pri realizácii rezervácie alebo písomne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľov apartmánu na telefónnom čísle: +421 904535225, e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., poštová adresa: Branislav Paulen, Rajčany 193, 95632. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej rezervácie je klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené pri uskutočnení rezervácie a zaslané klientovi na e-mail ním zadaný pri uskutočňovaní rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovatelia apartmánu uskutočnia všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovatelia apartmánu nie sú povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľov apartmánu z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.

4.2 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľom apartmánu nárok na storno poplatok nasledovne:

Stornopoplatky platné pre všetky pobyty:

pri zrušení od 14 – 11 dňa pred nástupom na pobyt 30% z ceny pobytu

pri zrušení od 10 – 0 dňa pred nástupom na pobyt 100% z ceny pobytu

 
4.3 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľom apartmánu nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

4.4 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt pri akciových pobytoch (čl. 6 VOP) vzniká prevádzkovateľom apartmánu nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

4.5 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) sú prevádzkovatelia apartmánu oprávnení vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.

4.6 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašlú prevádzkovatelia apartmánu klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľov na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovatelia apartmánu sú oprávnení v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení  rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľov apartmánu na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľov apartmánu v prospech klienta uhradia prevádzkovatelia apartmánu klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri rezervácii pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

 
5. Osobitné ustanovenia

5.1 V prípade nejasností a otázok, ktoré vzniknú pri rezervácii, ako aj v prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu), alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľov apartmánu telefonicky na telefónnom čísle: + 421 904 535225 alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

6. Akciové pobyty

6.1 Prevádzkovatelia apartmánu sú oprávnení ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute a pod.).
Pre rezerváciu a realizáciu akciových pobytov sú platné osobitné obchodné podmienky platné výlučne pre akciové pobyty, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP sa použijú pri akciových pobytoch len v tých častiach, ktoré nie sú v osobitných obchodných podmienkach upravené odchylne alebo osobitne.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Prevádzkovatelia apartmánu: Branislav Paulen a Zuzana Paulenová, bytom Rajčany 193, 95632 vykonávajú spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

7.2 Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v apartmáne prevádzkovateľov a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v apartmáne prevádzkovateľov a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v apartmáne prevádzkovateľov a kontroly ich využívania sú prevádzkovateľmi spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

7.3 Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov.

7.4 Rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo. Klient vyplnením údajov pri rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje prevádzkovateľovi súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, poskytol aj svojím obchodným partnerom na marketingové účely.Klient zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci Európskej únie. Prevádzkovatelia sa zaväzujú, že s osobnými údajmi nebudú nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľmi a ich obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľov prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.

7.5 Prevádzkovatelia  počas spracúvania osobných údajov môžu vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

7.6 Prevádzkovatelia používajú vysoko etické štandardy a rešpektujú súkromie klientov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovatelia neposkytnú ani nesprístupnia bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom.

7.7 Prevádzkovatelia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonávajú všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

7.8 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

7.9 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovatelia sú povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

7.10 Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

7.11 Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

7.12 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 
8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

8.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovatelia apartmánu si vyhradzujú právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľov apartmánu www.apartmantatralandia.sk

8.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.08.2016.