Apartmán Tatralandia 336
 

                              PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK

 
Prevádzkovateľ: Branislav Paulen a Zuzana Paulenová
                           Holiday Village Tatralandia
Adresa: Ráztocká 21, 03105 Liptovský Mikuláš
Tel: +421904535225
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: apartmantatralandia.sk , apartmantatralandia.123u.sk

Vypracovaný  dňa   19.7.2016                                               

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši

                                                Ubytovanie – prevádzkový poriadok 

Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a  epidemiologické zásady a  opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri poskytovaní ubytovacích služieb obyvateľstvu – ubytovanie.

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia
Branislav Paulen a Zuzana Paulenová
adresa prevádzkovateľa: Rajčany 193, 95632 Rajčany
telefonický kontakt: 0904 535225
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
názov a adresa prevádzky: Apartmán Tatralandia 336 , Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš
 
b) druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb
Popis ubytovacieho zariadenia:
      -    ubytovacie služby v  chatkách/apartmánoch v  chatovej osade
celková ubytovacia kapacita apartmánu 7 osôb
počet izieb, zariadenia na osobnú hygienu: apartmán 1 izba, 1 zariadenie na osobnú hygienu.
zásobovanie pitnou vodou Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
kategória v  zmysle vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a  tried: 2 kategória
 
c) podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

V    prevádzke sa dodržiavajú hygienické a  protiepidemické  predpisy a  opatrenia. Za ich dodržiavanie sú zodpovedný  Branislav Paulen a Zuzana Paulenová, ktorý zabezpečujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Prevádzka je udržiavaná v  čistote a  poriadku. Pracovníci dbajú na dodržiavanie osobnej hygieny a sú vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu vykonávaných činností, predovšetkým pracovným odevom a pracovnou obuvou.

 Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a  dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej bielizne.

 d) spôsob skladovania a manipulácie s  posteľnou bielizňou a  frekvencia  jej výmeny
Na základe požiadaviek a  udržanie štandardu chatových osád ** triedy sa uteráky a  posteľná bielizeň vymieňa po každej výmene hostí, minimálne však raz za týždeň.

Upratovanie a  výmena bielizne je vykonávané externe od dodávateľov na základe objednávok.

V  réžii prevádzkovateľov je zabezpečenie potrebného personálu, čistiacich prostriedkov, výmeny bielizne a  uterákov, manipulácie s  bielizňou a  uterákmi a  iné služby v  rámci upratovania.

V zariadení je dostatočné množstvo čistej bielizne. Pre každého ubytovaného je použitá čistá bielizeň. Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a  použitej bielizne. Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň sa vyradí z používania.
Čistú posteľnú bielizeň možno prepravovať do zariadenia, len ak je zabalená tak, aby sa zabránilo jej kontaminácii.
 
e) spôsob a frekvenciu bežného upratovania a  celkového upratovania ubytovacieho zariadenia
Upratovanie na dennej báze si vykonáva hosť sám. V  predsieni je umiestnená metla, metlička, lopatka, vedro a  handra na podlahu. V  kuchyni je umiestnená špongia na riad, čistiaci prostriedok na riad a  utierka.

Po každom odubytovaní hostí je objednané a  vykonané upratanie chatky – komplet, čo zahŕňa výmena všetkej bielizne a  uterákov v  chatke, vynesenie smetí, umývanie riadu, upratovanie (umytie podlahy, umytie kúpeľne, WC)

Veľké upratovanie v  objektoch sa vykonáva min. 2x ročne: pranie záclon, závesov, umývanie okien, dverí, svietidiel, konvektorov, vyprášenie kobercov a matracov. Veľké upratovanie sa vykonáva na základe objednávky.

Upratovanie a  výmena bielizne je vykonávané  externe  od dodávateľov na základe objednávok.

Maľovanie a základná oprava všetkých umývateľných povrchov sa vykonáva najmenej raz za dva roky.

f) postup pri dezinfekcii a  jej  frekvencia  v  zariadeniach na osobnú hygienu

Zariadenia na osobnú hygienu v  jednotlivých apartmánoch sú upratované  chyžnými. Upratovanie a  dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu sa vykonáva pri každej výmene hostí minimálne však raz za 6 dní.

Upratovanie zariadení na osobnú hygienu je vykonávané externe od dodávateľov na základe objednávok.

g) postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov

V    ubytovacom zariadení je vykonávané ničenie živočíšnych škodcov.

Okamžite na základe upozornenia zamestnancov TMR a.s., prípadne hosťom
Min. 1x ročne dezinsekcia objektu

 Ničenie živočíšnych škodcov je vykonávané externe od dodávateľkej firmy  Tatry Mountain resort a.s., Holiday Village Tatralandia, Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31560 636 na základe objednávok. 
 
h) spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich  čistenia a dezinfekcie

 Tuhý komunálny odpad sa zbiera v  uzatvárateľných a  umývateľných nádobách a  denne sa vynáša.  Odvoz TKO zabezpečuje Tatry Mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31560 636 2x týždenne zo spoločných nádob na odpad na základe zmluvy o  poskytnutí služieb súvisiacich s  užívaním nehnuteľností zo dňa 30.6. 2016

Zmluva priložená ako príloha k prevádzkovému poriadku

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Prevádzkový poriadok vypracoval: Branislav Paulen